ทุนเรียนฟรี !! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

ทุนเรียนฟรี !! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนเรียนฟรี 100%

ให้กับน้องๆที่สนใจเรียนที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนทุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี4 ปี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 479,090 บาท รวมมูลค่า 4,790,900 บาท สำหรับนักเรียนที่
มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาในชุมชน

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือกกำหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ

รายละเอียด เพิ่มเติม >>คลิก<<

กรอกใบสมัครได้ที่ https://admission.hcu.ac.th

ทุนเรียนฟรี !! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ  สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63
ทุนเรียนฟรี !! ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

ขอบคุณที่มา : Huachiew Admission

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *