บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ มอบทุนให้น้องๆเรียนต่อฟรี !! สาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ มอบทุนให้น้องๆเรียนต่อฟรี !! สาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

มอบทุนให้น้องๆเรียนต่อฟรี !! ในสาขาปัญญาประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เปิดรับสมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

อ่านรายละเอียดทุนได้ที่ https://admission.hcu.ac.th/…/ProcedureThunAiB64-1.pdf

กรอกใบสมัครได้ที่ https://admission.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการความร่วมมือสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อรับเข้าศึกษาคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับ เกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ
ความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ มอบทุนให้น้องๆเรียนต่อฟรี !! สาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63
บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ มอบทุนให้น้องๆเรียนต่อฟรี !! สาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัครวันที่ 16 ต.ค.-18 พ.ย.63

ขอบคุณที่มา : Huachiew Admission

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *