ทุนฟรี !! ทุนการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวส. (เป็นทุนให้เปล่า) ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี

ทุนฟรี !! ทุนการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวส. (เป็นทุนให้เปล่า) ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี

ทุนฟรี !! ทุนการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวส. (เป็นทุนให้เปล่า) ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี

ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.6 สำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ ประมง

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนตรงแก่นักศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เรียนดีและมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
 • ผลการเรียนระดับ ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีหลักฐานยืนยันการรับเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆ ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการและเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิฯ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในแขนงวิชาที่เรียน

ทุนและการเบิกจ่าย

 • ทุนการศึกษาระดับ ปวส. เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี
 • มูลนิธิฯ โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาทในต้นภาคการศึกษา
 • การโอนครั้งแรก – เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้ารับการศึกษาในสถาบันและแขนงวิชาที่กำหนดในการให้ทุน
 • การโอนครั้งต่อๆ ไป – ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับจดหมายรายงาน พร้อมผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ สำหรับภาคการศึกษาก่อนหน้า และหลักฐานการชําาระเงินบํารุงการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง

ระยะเวลาการให้/รับทุน

ตามระยะเวลาของหลักสูตร ปวส. หรือไม่เกิน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาไม่เลิกเรียนและไม่ถูกให้ออกจากสถาบัน
 2. มูลนิธิฯ ต้องได้รับ ใบรับทุน พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินให้สถาบันการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด
 3. มูลนิธิฯ ต้องได้รับผลการศึกษาอย่างเป็นทางการที่สถาบันออกให้ และจดหมายรายงานกิจกรรมประจำปี ตาม เวลาที่กำหนด
 4. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.0
 5. ต้องไม่มีเหตุซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้นักศึกษาขาดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือขอใบสมัครจากมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์
 • นักเรียนกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
  1. เอกสารแจ้งผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (ปวช. ปีที่ 1-3 หรือ ม. 4-6)
  2. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
 • และส่งให้มูลนิธิฯ พิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบภายในเดือนมีนาคม

ใบสมัครขอรับทุน คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร 0 2014 7191

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *