มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา TCAS64 รอบ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา TCAS64 รอบ 1

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เตรียมเปิดรับสมัครน้องๆนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ โดยน้องๆนักเรียน สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์ 125 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 5  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปศึกษา 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา 15 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 635 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 30  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานาฏยศิลป์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 10 ที่นั่ง

คณะวิทยาการจัดการ 485 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 545 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30  ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 15 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 390 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 60 ที่นั่ง

วิทยาลัยการดนตรี 175 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 70 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 50 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีไทย 15 ที่นั่ง

เกณฑ์การรับสมัคร

ทดสอบ Icon Portfolio
 GPAX 4 ภาคเรียน (บางสาขาวิชากำหนดขั้นต่ำ)
 สอบสัมภาษณ์
 สอบปฏิบัติ (บางสาขาวิชา)

ปฏิทินการสมัคร

ทดสอบ Icon รับสมัคร : 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
ทดสอบ Icon ชำระค่าสมัคร 300 บาท : 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 พฤศจิกายน 2563
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ : 21 พฤศจิกายน 2563
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 พฤศจิกายน 2563
ทดสอบ Icon ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร คลิก

**ระเบียบการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ**

ขอบคุณที่มา : Dek-D

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *